Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego

pod adresem internetowym www.emotive.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług i oferty Sprzedawcy, dostępnej na Stronie pod adresem internetowym www.emotive.pl, w tym z usług Sklepu.

 2. Regulamin określa w szczególności:

  1. rodzaj, zakres, warunki świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę;

  2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

  3. zasady zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od zawieranych umów;

  4. zasady dostawy Towaru nabywanego przez Klienta w Sklepie,

  5. tryb postępowania reklamacyjnego;

  6. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z Konsumentami;

  7. wymagania techniczne dotyczące świadczonych usług.

 3. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin w chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony, przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Usług lub przed zawarciem Umowy, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.

 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, z Usług lub przed zawarciem Umowy. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub zawarcia Umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany - jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie ze Strony lub z Usług dostępnych na Stronie.

 5. Jeśli nic innego nie zostało wyraźnie wskazane Towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne w zakresie wynikającym z przepisów oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu jest Sprzedawca.

 6. Sprzedawca świadczy Usługi oraz zawiera Umowy zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: sklep@emotive.pl;

  2. korespondencyjnie na adres: 91-002 Łódź, Drewnowska 102, woj. Łódzkie, Polska;

  3. telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.

 1. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zasady zawierania oraz realizacji Umów określone są w Regulaminie.

 2. Umowy są obsługiwane przez Sprzedawcę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-18:00. We wskazanych terminach możliwy jest również kontakt ze Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca niniejszym wyłącznie w celu ułatwienia Klientowi zapoznania się z postanowieniami Regulaminu wskazuje, że poniższe informacje zawarte są w następujących postanowieniach Regulaminu:

  1. główne cechy świadczenia Sprzedawcy - § 6, § 11;

  2. informacje o sposobie komunikowania się ze Sprzedawcą - § 1 ust. 8;

  3. dane kontaktowe Sprzedawcy - § 2 pkt. 1;

  4. informacje o zasadach ustalania cen, opłatach, sposobie i terminie zapłaty - § 6 ust. 3, § 11 ust. 7, § 12, § 13

  5. informacje o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji - § 16;

  6. informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz związanych z tym prawach i obowiązkach stron - § 15;

  7. informacje o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad - § 1 ust. 5;

  8. informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur - § 17,

§ 2

Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu określone pojęcia i zwroty pisane są wielką literą nadaje im się następującą treść i znaczenie:

 1. Sprzedawca – Marcel Jastrzębowski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG pod nazwą „J CLOTHING” Marcel Jastrzębowski i prowadzoną pod adresem 91-002 Łódź ul. Drewnowska 102, NIP 7331363071, REGON 385470233;

 2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Stronę, korzysta z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, chce zawrzeć lub zawarła Umowę;

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Koszyk - element oprogramowania Sklepu dostępny na Stronie umożliwiający wybór Towarów, który ma być przedmiotem Umowy, przetwarzania danych dotyczących wybranych Towarów poprzez zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru, danych Klienta, sposobów dostawy Towaru i umożlwiający złożenie oferty zawarcia Umowy zgodnie z przetworzonymi przez Klienta danymi;

 6. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę tzw. sklep internetowy; zespół współpracujących ze sobą elementów infrastruktury elektronicznej Strony umożliwiających zawarcie Umowy;

 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.emotive.pl;

 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 9. Towar – rzecz ruchoma (ruchomość) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego która ma być przedmiotem Umowy;

 10. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 11. Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Sprzedawcą i Klientem, której przedmiotem pozostają Towary dostępne i oferowane w Sklepie;

 12. Usługa – usługa świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Wymagania techniczne, pliki Cookies

 1. Dla prawidłowego zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu, jak również korzystania z Usług oraz zapoznawania się z zawartością Strony wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient.

 2. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Deklaracji prywatności dostępnej na Stronie.

 3. Zamknięcie przeglądarki Klienta może, ale nie musi spowodować usunięcie danych przesłanych przez Klienta na Stronę.

 4. Sprzedawca wskazuje, że dla możliwości skutecznego przeglądania Strony oraz korzystania z Usług oraz współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, niezbędne jest posiadanie:

  1. komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie danych;

  2. dostępu do poczty elektronicznej;

  3. zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:

  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);

  2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);

  3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);

  4. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);

  5. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;

  6. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;

  7. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;

  8. ataki typu Man in the middle;

  9. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);

  10. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;

 1. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.

§ 5

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarzana te Dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego zawartego pomiędzy Sprzedawcą i Klientem dotyczącego świadczonych Usług lub Umów, a do których zalicza się, z zastrzeżeniem ust 2:

  1. nazwisko i imiona, nazwa Klienta;

  2. adres zameldowania na pobyt stały;

  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

  4. adresy elektroniczne Klienta.

 2. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług lub sposób ich rozliczenia.

 3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;

 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;

 4. informacje o skorzystaniu przez Klient z Usług.

 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-3, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określone zostały w deklaracji prywatności dostępnej na Stronie Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług, w tym Usług oraz zawierania Umów.

§ 6

Zakres usług Sprzedawcy

 1. Sprzedawca informuje, że umożliwia swoim Klientom, na zasadach określonych w Regulaminie:

  1. korzystanie z zasobów i materiałów dostępnych na stronie poprzez przeglądanie jej zawartości, podstron i zapoznawanie się z umieszczonymi tam informacjami,

  2. korzystanie z Usług,

  3. zakup Towarów za pośrednictwem Sklepu w drodze zawieranych Umów.

 2. Sprzedawca informuje, że za pośrednictwem swojej Strony świadczy następujące Usługi:

     1. Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych;

     2. Newsletter,

     3. Formularz kontaktowy;

     4. Twoje Konto,

     5. Koszyk,

     6. Dodaj opinię.

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne.

 2. Czynności o których mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą być dokonywane również przez inne niż Klienci osoby fizyczne.

§ 7

Wtyczki/hiperłącza do portali społecznościowych

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z usługi „plug-in” / hiperłącza (dalej jako: wtyczki) portali społecznościowych tj. Facebook, LinkedIn itp.

 2. Sprzedawca zastrzega możliwość udostępnienia Klientom wtyczek innych portali społecznościowych, jak również ograniczenie dostępności w przypadku rezygnacji z korzystania z danego portalu społecznościowego przez Sprzedawcę.

 3. Wtyczka portalu społecznościowego dostępnego na Stronie oznaczona jest okienkiem z logo portalu.

 4. Korzystanie z Wtyczek następuje, poprzez kliknięcie na logo portalu i ma charakter jednorazowy. Kliknięcie na logo portalu umożliwia Klientowi przekierowanie na profil (konto) Sprzedawcy prowadzony na wybranym portalu społecznościowym, a o ile Klient posiada Konto na wybranym portalu społecznościowym, również dalsze korzystanie z usług tego portalu.

 5. Sprzedawca oświadcza, że nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali oraz zasady funkcjonowania udostępnionych wtyczek portali społecznościowych. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich dostawców.

 1. Sprzedawca informuje, że dodatkowe informacje dotyczące zasad korzystania i udostępniania wtyczek dostępne są w deklaracji prywatności dostępnej na Stronie Sprzedawcy

§ 8

Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługę Newslettera polegającą na wysyłaniu, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, biuletynu/informacji, którego przedmiotem pozostają informacje o ofercie Klienta i nowych Towarach, informacje dotyczące profilu działalności Sprzedawcy, jak również informacje i dane, umożliwiające skorzystanie z innych Usług.

 2. W celu korzystania z Newslettera Klient powinien:

  1. połączyć się w trybie on-line ze Stroną Sprzedawcy,

  2. dokonać rejestracji w systemie Newslettera poprzez wpisanie w formularzy zapisu swojego adresu poczty elektronicznej na który przesyłany ma być biuletyn/informacje stanowiące realizację Usługi Newslettera,

  3. zapoznać się z treści Regulaminu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie checkboxa,

  4. potwierdzić wolę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter poprzez kliknięcie przycisku „Subskrybuj”.

 3. Z chwilą wykonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 4 na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wysłana zostaje wygenerowana przez system teleinformatyczny Sprzedawcy wiadomość o rejestracji adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 w bazie Sprzedawcy i prośbą o potwierdzenie woli zawarcia umowy o świadczenie Usług Newslettera poprzez kliknięcie przycisku/hiperłącza „Dołącz mnie” lub innego równoważnego.

 4. Sprzedawca wskazuje, że prośba o potwierdzenie korzystania z Newslettera, o której mowa w ust. 3, ma na celu wyłącznie weryfikację, że wskazane w procesie rejestracji dane są prawidłowe i że to Klient jest faktycznym dysponentem tego adresu poczty elektronicznej, zainteresowanym korzystaniem z Newslettera.

 5. Z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku/hiperłącza o którym mowa w ust. 3 dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą umowy o świadczenie Usługi Newslettera.

 6. Usługa Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.

 7. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Newslettera w każdym dowolnym momencie, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy o korzystanie z tej Usługi.

 8. W celu rezygnacji z Newslettera możliwa jest poprzez:

  1. kliknięcie przycisku/hiperłącza „Rezygnacja z subskrypcji” lub innego równoważnego, dostępnego w każdym otrzymywanym biuletynie/informacji lub

  2. wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji/rozwiązaniu umowy świadczenia Usługi Newslettera ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej zapisanego w systemie teleinformatycznym Usługodawcy jako właściwego do wysyłki biuletynu/informacji.

 9. Usługodawca informuje, że w przypadku rezygnacji z Usługi w trybie ust. 8 pkt. 1 po kliknięciu przycisku/hiperłącza „Rezygnacja z subskrypcji” wyświetlana jest informacja potwierdzająca rezygnację, zaś w przypadku o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 z chwilą otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca rezygnację z Usługi.

 10. W przypadku, gdy Klient przestaje być dysponentem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w celu świadczenia Usługi Newslettera zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. W przeciwnym wypadku Newsletter będzie w dalszym ciągu świadczony na dotychczasowy adres poczty elektronicznej. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o woli dalszego korzystania z Newslettera z wykorzystaniem innego adresu poczty elektronicznej konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury o której mowa w ust. 1-5.

 11. Sprzedawca wskazuje, że nie jest możliwe zawarcie kolejnej umowy o świadczenie Newslettera z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej już wskazanego dla świadczenia tej Usługi przez Klienta. Postanowienia zd. 1 nie mają zastosowania do przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Usługi Newslettera, a następnie ponownie wskaże ten sam adres poczty elektronicznej w celu ponownego korzystana z Usługi Newslettera.

§ 9

Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest przez Sprzedawcę drogą elektroniczną i umożliwia Klientowi kontakt z Sprzedawcą z wykorzystaniem interaktywnego formularza dostępnego na Stronie Sprzedawcy.

 2. Dostęp do Formularza kontaktowego możliwy jest poprzez skorzystanie z przycisku „Kontakt” lub „Kontakt z nami” dostępnego na Stronie lub jej podstronach.

 3. Formularz kontaktowy umożliwia Klientowi w szczególności uzyskanie informacji odnoszących się do przedmiotu działalności Sprzedawcy, oferowanych Towarów oraz świadczonych Usług. Formularz kontaktowy umożliwia również nawiązanie kontaktu w celu zawarcia umowy na świadczenie oferowanych Usług, czy też sprzedaży Towarów.

 4. Umowa na świadczenie Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza Kontaktowego Klient powinien:

  1. połączyć się w trybie on-line ze Stroną Sprzedawcy,

  2. wypełnić pola formularza wskazanie poniżej sformułowania „Kontakt z nami” poprzez podanie wskazanych w nim danych i informacji,

  3. złożyć wymagane przez Sprzedawcę oświadczenia i zgody,

  4. wysłać wiadomość do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”,

 5. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij” treść wiadomości Klienta przekazywana jest automatycznie drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Z tą chwilą, na Stronie wyświetlany jest komunikat, że wiadomość Klienta została wysłana.

 1. Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego zawierana jest w chwili podjęcia czynności o których mowa w ust. 4 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 5. Z chwilą wyświetlenia się komunikatu umowa o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu.

 2. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Formularza kontaktowego w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania czynności zmierzających do wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

§ 10

Twoje Konto

    1. Usługa Twoje Konto świadczona jest przez Sprzedawcę i umożliwia Klientowi dostęp do dodatkowych informacji gromadzonych przez Sprzedawcę, takich jak w szczególności: historia zamówień, historia płatności, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, możliwość szybszego składania zamówień bez potrzeby wypełniania formularzy z danymi, przypominania hasła dostępu i jego zmiany.

    2. Umowa o świadczenie Usługi Twoje Konto zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. W tym momencie dochodzi również do założenia Konta.

 1. W celu dokonania Rejestracji oraz korzystania z Usługi Twoje Konto, Klient powinien:

  1. połączyć się w trybie on-line ze Stroną Sprzedawcy,

  2. przejść do podstrony umożliwiającej założenie Twojego Konta,

  3. wypełnić pola formularza przez podanie wskazanych w nim danych i informacji,

  4. złożyć wymagane przez Sprzedawcę oświadczenia i zgody,

  5. wygenerować hasło dostępu do Twojego Konta,

  6. wysłać wiadomość do Sprzedawcy o woli korzystania z Twojego konta poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”,

 1. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 3 pkt. 6 dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Twoje Konto.

 2. Umowa o Usługi Twoje Konto jest zawierana na czas nieoznaczony.

 3. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Usług Twoje Konto w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji/rozwiązaniu umowy świadczenia Usługi Twoje Konto.

 4. Klient jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji danych podawanych w procesie Rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość świadczenia Usługi Twoje Konto w przypadku zaniechania przez Klienta czynności o których mowa w zd. 1 i powstałe po stronie Klienta szkody.

 5. Klient jest zobligowany do zachowania hasła w tajemnicy i nieujawniania go innym podmiotom. Klient w ramach funkcjonalności Twojego Konta uprawniony jest do wielokrotnego modyfikowania treści hasła.

 6. Dla korzystania z Twojego Konta konieczne jest zalogowanie do Twojego Konta za pomocą formularza logowania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej podanego w chwili dokonywania Rejestracji oraz hasła.

§ 11

Zawarcie Umowy, Koszyk, Dodaj opinię

 1. W celu zawarcia Umowy (sprzedaży Towarów) Klient dokonuje wyboru Towaru który chce kupić.

 2. Informacje o Towarach, które sprzedaje Sprzedawca dostępne są na Stronie z informacjami dotyczącymi cech Towaru, ich opisu oraz ceny.

 3. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu dostępnego na Stronie następuje z wykorzystaniem Usługi Koszyk.

 4. W celu rozpoczęcia procedury zawierania Umowy Klient wykorzystuje Usługę Koszyk poprzez kliknięcie przy wybranym Towarze przycisku „Dodaj do koszyka”. Dokonywanie czynności o której mowa w zd. 1 może być dokonywana wielokrotnie w celu wyboru tego samego lub innych Towarów.

 5. Sprzedawca informuje, że Towary katalogowane są na podstronach według określonych kryteriów oraz cech, umożliwiających szybsze ich wyszukanie przez Klienta.

 6. Po wykonaniu czynności o których mowa w ust. 4 Klient, w celu kontynuacji procedury zawierania Umowy, powinien skorzystać z dostępnej w Koszyku opcji „przejdź do realizacji zamówienia”, co umożliwi mu przetwarzanie informacji dotyczących wybranych Towarów, zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru oraz ich weryfikację.

 7. Celem zawarcia Umowy Klient po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 6, a zatem zdefiniowaniu w Koszyku ostatecznej ilości i rodzaju Towarów, zobligowany jest do:

     1. wypełnienia pól formularza dostępnego w Koszyku w zakresie danych niezbędnych dla zawarcia Umowy,

  1. wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy,

  2. potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz złożenia innych wymaganych oświadczeń,

  3. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; Sprzedawca wskazuje, że naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w momencie składania zamówienia stanowi potwierdzenie przez Klienta, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towary ustalonej ceny.

 8. Z chwilą dokonania czynności o której mowa w ust. 7 pkt. 4 dochodzi do zawarcia Umowy.

 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania do systemu Sklepu danych zgodnie z rzeczywistością.

 10. Umowa na korzystanie z Koszyka ma charakter jednorazowy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zawarcia Umowy.

 11. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Koszyka w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania dalszych czynności przetwarzania informacji o których mowa w ust. 7, jak również czynności zmierzających do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy.

 12. Usługa Dodaj opinię świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.

 13. Celem skorzystania z Dodaj opinię Klient korzysta z przycisku „dodaj opinię” dostępnej w opisie każdego Towaru, a następnie wpisuje swoje w polu „Imię i Nazwisko” swoją nazwę użytkownika (może to być imię i nazwisko, samo imię, bądź tez nick) oraz opinię odnoszącą się do danego Towaru, w tym ocenę wystawianą z wykorzystaniem pięciostopniowej skali (tzw. gwiazdki).

 14. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 13, na Stronie w zakładce opinie niezwłocznie pojawia się opinia Klienta, co skutkuje zrealizowaniem w tym zakresie usługi elektronicznej Dodaj opinię.

 15. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Koszyka w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania dalszych czynności zmierzających do umieszczenia swojej opinii na Stronie.

§ 12

Płatność za Towary

 1. Z tytułu zawarcia i realizacji Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę Towaru.

 2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej w danym momencie stawce. Podane Ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, która wskazywana jest w trakcie zawierania Umowy. Klient jest informowany o kosztach przesyłki w trakcie zawierania Umowy.

 3. Płatność następuje w preferowanej przez Klienta formie bezgotówkowej:

  1. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399, posiadającą NIP: 7792308495,

  2. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych Paypal obsługiwanego przez PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000289372, posiadając NIP: 5252406419,

  3. z wykorzystaniem systemu płatności internetowych PayPo obsługiwanego przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000575158, posiadającą NIP: 5213705997.

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili zawierania Umowy. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie zawierania Umowy nie ulegnie zmianie w trakcie jej realizacji.

§ 13

Dostawa i odbiór Towaru

 1. Sprzedawca wskazuje, że dostawa Towaru do Klienta, dokonywana jest za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Klienta na etapie zawierania Umowy.

 2. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

 3. Skompletowanie oraz wysyłka zamówionych Towarów następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od dnia zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, termin o którym mowa w zd. 1 liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia Umowy.

 1. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu wydania Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.

 2. O ile funkcjonalność Stronny lub rodzaj dodatkowych usług przewoźnika na to umożliwiają, Klient ma możliwość weryfikacji momentu wysłania Towaru oraz śledzenia jego przewozu.

§ 14

Zasady korygowania błędów

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi korygowanie błędów dotyczących Umowy.

 2. Podczas korzystania z Koszyka oraz dokonywania czynności w celu zawarcia Umowy, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany każdej wprowadzonych informacji (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy/danych Klienta). W przypadku niezgodności informacji lub ich nieprawidłowości, należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami.

 3. W przypadku błędu Klienta, co do wprowadzonych informacji (np. ilość zamawianego towaru, błędnego podania danych Klienta, zmiany formy doręczenia Towaru), Klient ma prawo do zmiany w tym zakresie Umowy. Prawo to przysługuje:

  1. w przypadku, gdy zamówienie jest składane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze) – nie później niż do godziny 18.00 tego dnia,

  2. w przypadku, gdy oferta jest składana w innym dniu niż wskazany w pkt. 1, lub pod godzinie 18.00 dnia roboczego – nie później niż do godziny 18.00 najbliższego dnia roboczego.

 4. W celu skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 3 koniecznej jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@emotive.pl ze wskazaniem zakresu zmiany oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznie do komunikacji. Niezwłocznie po dokonaniu korekty, ale nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania informacji o której mowa w ust. 3, Sprzedawca wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość na podany przez Klienta adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmian. W przypadku braku w treści wiadomości wskazanego adresu poczty elektronicznej Sprzedawca wysyła potwierdzenie zmian na adres z którego Klient wysłał wiadomość o której mowa w zd. 1. W przypadku, gdy termin na potwierdzenie dokonania korekty upływa w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, potwierdzenie wysyłane jest do Klienta w najbliższym dniu roboczym do godziny 18.00.

 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do skorygowania błędów termin o którym mowa w § 14 ust. 3 biegnie od dnia potwierdzenia zmienionych warunków Umowy przez Sprzedawcę na zasadach o których mowa w ust. 4.

§ 15

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy lub umowy o świadczenie Usługi, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia.

 3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa lub umowa o świadczenie Usługi jest uważana za niezawartą. To, co świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. Klient zwracając Towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany go w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.

 6. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) tj. w szczególności:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedawca wskazuje, że pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze stosownym formularzem odstąpienia od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 16

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient upoważniony jest do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług Klient może składać, w szczególności na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub korespondencji pocztowej na adres Sprzedawcy. Wzór pisma reklamacyjnego zawarty jest w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 4. Zalecane jest, aby Klient w chwili składania reklamacji przekazał Sprzedawcy dane pozwalające zidentyfikować Klienta, dane teleadresowe na które ma zostać udzielona odpowiedz na reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania Klienta.

 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem w związku z korzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru lub usługi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ustosunkowuje się tego żądania na zasadach określonych w zd. 1, w terminie 14 dni. Bezskuteczny upływ terminu traktowany jest, jako uznanie żądania za uzasadnione.

 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie na adres korespondencyjny Klienta lub adres jego poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 8. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca o ile jest to możliwe, wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie. W przypadku, gdy dane uniemożliwiają wezwanie Klienta do ich uzupełniania, Sprzedawca pozostawia reklamację nie rozpoznaną do czasu uzupełnienia tych danych lub informacji.

 9. Uwzględniając reklamację Sprzedawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca, informuje Klienta będącego Konsumentem o:

  1. przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów;

  2. podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;

  3. wyrażeniu przez Sprzedawcę zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 8 pkt. 3, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 12. Przewidziane w Regulaminie postępowanie reklamacyjnie nie wyłącza i w żaden sposób nie ogranicza roszczeń Klienta przysługujących ma na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego właściwych dla danego rodzaju Umów.

 13. Sprzedawca oświadcza, że w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Sprzedawca oświadcza, że jego odpowiedzialność w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również z tytułu czynu niedozwolonego ograniczona jest wyłącznie do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny Towaru, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

 14. Sprzedawca wskazuje, że roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru lub ich wyłączenie pozostają bez wpływu na roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli dla danego Towaru gwarancja została zastrzeżona.

§ 17

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  2. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

  3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

  4. szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (adres internetowy: https://www.uokik.gov.pl/), powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 2. Sprzedawca wskazuje, że Klient będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z elektronicznego narzędzia internetowego rozpatrywania sporów nieodpłatnie dostępnego pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 18

Zabezpieczanie i utrwalanie umów

 1. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę Klientowi treści zawieranej umowy następują w trybie o którym mowa w ust. 2-3.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

  1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia warunków zawartej Umowy,

  2. poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.

§ 19

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do Systemu teleinformatycznego Strony jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 3. W ramach korzystania ze Strony oraz jej zawartości i oferowanych usług w sposób zgodny z prawem Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. wprowadzania do Systemu teleinformatycznego Strony wszelkich żądanych danych i informacji zgodnych ze stanem faktycznym;

  2. niekorzystania ze Strony oraz oferowanych Usług w sposób zakłócający ich funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  3. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;

  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w sposób zgody z prawem.

 4. W przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi wprowadzenie do Systemu teleinformatycznego Strony treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia ust. 1-3. O powyższym, o ile jest to możliwe, niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

 5. Wznowienie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zaniechaniu przez klienta czynności bezprawnych, nie później niż w ciągu 48 godzin od tej chwili.

§ 20

Zmiany w regulaminie

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostaje w wyraźny sposób uwidoczniona poprzez zamieszczenie na Stronie, w tym na tzw. stronie głównej Strony. Ponadto Klient każdorazowo na etapie zawierania umów proszony jest o zapoznanie się/zaakceptowanie aktualnie obowiązującego Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku:

  1. zmiany przepisów prawa skutkującym obligatoryjną zmianą treści Regulaminu,

  2. zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,

  3. zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy.

  4. zmiany profilu działalności Sprzedawcy, wprowadzenia lub zmiany asortymentu Towarów lub świadczonych usług wpływająca na treść Regulaminu,

  5. wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa lub zasad ich świadczenia.

 3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Strony oraz zawierających Umowy lub korzystających z usług, przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Umowy. W takim przypadku wszystkie dotychczasowe umowy zawierane przez Sprzedawcę będą realizowane na zasadach określonych według brzmienia Regulaminu z dnia ich zawarcia.

 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu odnosi się do Usług świadczonych w sposób ciągu (np. na czas nieokreślony) Klient po udostępnieniu mu nowej treści Regulaminu uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie takich Usług w najbliższym terminie wypowiedzenia, a zatem w pierwszym możliwym terminie na dokonanie tej czynności nie dłuższym niż 14 dni od udostępnienia nowej treści Regulaminu.

§ 21

Nota prawna

    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony, jak również dokonywania zmian w zakresie zamieszczonych na niej informacji bez konieczności uprzedniego informowania Klientów w tym zakresie.

    2. Sprzedawca wskazuje, że pozostaje właścicielem oraz wyłącznym użytkownikiem Strony.

    3. Sprzedawca wskazuje, że wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada stosowne upoważnienie do korzystania z nich, co nie wpływa na ochronę prawno-autorską przysługującą podmiotom upoważniającym Sprzedawcę do korzystania z nich. Z uwagi na powyższe Sprzedawca przypomina o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

    4. Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie.

    5. Postanowienia ust. 4 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Serwisu w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.

    6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie w zakresie w jakim służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Klientowi informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności Sprzedawcy. Postanowienia zd. 1 nie mają zastosowania do informacji odnoszących się do cech Towarów, Usług i Umów zawieranych i oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 22

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Wszelkie umowy i stosunki prawne, w tym Umowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.

 5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik stanowiący wzór formularza odstąpienia od umowy.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem .................................. r.

Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


...................................................................................

(miejscowość i data)

Sprzedawca:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(dane identyfikacyjne Klienta)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

......................................................................................................................................................

(należy wskazać umowę co do której konsument odstępuje)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru Towaru(*)

......................................................................................................................................................

Uiszczoną cenę proszę zwrócić

......................................................................................................................................................

(należy wskazać w jakiej formie ma zostać dokonany zwrot ceny, jeżeli ma być inny niż forma płatności)

....................................................

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza

w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie w przedmiocie prawa odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy jako niezawartej i powstanie obowiązku zwrotu swoich świadczeń. Tym samym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadkach o których mowa w art. 38 Prawa konsumentów nie mają Państwo możliwości odstąpienia od umowy, a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na świadczenie usługi w pełnym zakresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wówczas tracą Państwo prawo odstąpienia od umowy.

Załącznik 2 - Wzór formularza reklamacyjnego.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci reklamowania towaru - skorzystania z rękojmi za wady)


...................................................................................

(miejscowość i data)

Sprzedawca:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(dane identyfikacyjne Sprzedawcy)

Klient:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(dane identyfikacyjne Klienta)

Reklamacja

Niniejszy informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową.

Stwierdzona niezgodność/wadliwość towaru polega na .........................

Wskazuję, że niezgodność/wadliwość towaru została stwierdzona w dniu .........................

Z uwagi na powyższe żądam, stosownie do przepisów art. 560 i nast. Kc ....................................................................................................................................................*

(należy określić treść żądania Klienta)

....................................................

(podpis Klienta/ów w przypadku przesyłania formularza

w wersji papierowej)

*Klient będący Konsumentem może żądać:

 • Obniżenia ceny albo może odstąpić od zawartej umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienia rzecz na wolną od wady albo wadę usunie;

 • zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;