Niniejszym wskazujemy Państwu na jakich zasadach są przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia. Z niniejszego dokumentu dowiedzieć się Państwo również w jaki sposób korzystamy z oprogramowania umożliwiającego weryfikację naszej widoczności w Internecie, czym są oraz jakiego rodzaju pliki Cookies wykorzystywane są na potrzeby funkcjonowania naszej strony internetowej, jak również przekazujemy informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Polityka w zakresie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jako osób korzystających z naszej strony internetowej pod adresem: www.emotive.pl, oraz zawierających umowy sprzedaży oferowanych przez nas towarów i korzystających z naszych usług.

Wskazujemy, że obowiązek przekazania Państwu w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a zatem jak korzystamy z Państwa danych osobowych, o czego są one nam potrzebne i co się z nimi dzieje wynika z przepisów tzw. RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować:

 1. Administratorem danych osobowych jest, a zatem podmiotem decydującym o przetwarzaniu danych osobowych jest: Marcel Jastrzębowski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG pod nazwą „J CLOTHING” Marcel Jastrzębowski i prowadzoną pod adresem 91-002 Łódź ul. Drewnowska 102, NIP 7331363071, REGON 385470233.

 2. Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych (IDO). Z uwagi na powyższe, w razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, związanych z tym procedur, oraz przysługujących Państwu praw prosimy, kontaktuj się bezpośrednio z nami jako Administratorem.

 3. Informacje dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas można uzyskać poprzez kontakt pod adresem poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu umieszczonymi na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.emotive.pl.

 4. Dane osobowe przetwarzamy są wyłącznie we wskazanym Państwu celu w jakim zostały zebrane.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

 1. Poniżej wskazujemy jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. na potrzeby zawarcia różnego rodzaju umów lub wykonania na Państwa rzecz określonych usług lub świadczeń. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w chwili zawierania umowy, składania zamówienia, kupowania naszych produktów albo usług lub gdy zaczynacie z takich usług korzystać (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną),

  2. w celu przygotowania oferty, albo odpowiedzi na złożoną przez Państwa ofertę zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

  3. w celu wykonania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, a zatem na przykład w celu wysłania towaru, udostępnienia Państwu konta (art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną);

  4. w przypadku wystąpienia konieczność rozpatrywania Państwa reklamacji, odpowiadania na kierowane przez Państwa do nas zgłoszenia dotyczące umowy lub świadczonej usługi (art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO);

  5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się na przykład wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT podatku dochodowe, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  6. w przypadku wystąpienia między nami sporu co do sposobu, jakości i należytego wykonania lub niewykonania umowy lub usługi, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym interesie jakim jest dochodzenie naszych praw lub ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami lub żądaniami.

  7. w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na nasz uzasadniony interes jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur, poprawa efektywności działania, zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk, rejestrów bez danych może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. Państwa dane osobowe mogą być również przez nas pozyskiwane i przetwarzane na podstawie Państwa zgody. W przypadku konieczności uzyskania Państwa zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Informujemy, że w przypadku, gdyby Państwa dane osobowe miały być przetwarzane przez nas w innym celu niż wskazany w pkt. 1, wówczas uprzednio poinformujemy Państwa o tym fakcie, jak również o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.

 4. Wskazujemy, że przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie są danymi wrażliwymi i zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych. Wskazujemy, że są to m.in. następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a jeżeli wykonują Państwo czynności w związku z obowiązkami zawodowymi również numer telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej, stanowisko służbowe.

Obowiązek podania danych osobowych

 1. Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych pozostaje dobrowolne. Tym samym nie ma przepisów prawa, które nakładają na Państwa obowiązek ich podania.

 2. Wskazujemy jednak, że podanie wymaganych przez nas danych osobowych jest wymogiem umownym co znaczy, że jest to konieczne i niezbędne dla nawiązania i wykonania umowy, świadczenia na Państwa rzecz usług oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy, przepisów prawa lub ma na celu realizację naszych uzasadnionych działań i interesów.

 3. Dążymy do pozyskiwania od Państwa tylko tych danych osobowych, których posiadanie przez nas jest niezbędne dla realizacji celów dla których są zbierane. Wyraźnie oznaczamy te dane, które musicie Państwo podać.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywana odbiorcom danych osobowych. Odbiorca Państwa danych osobowych to osoba, której te dane osobowe są przez nas ujawniane.

 2. Wskazujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług: prawnych, podatkowych, hostingowych, teleinformatycznych, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 3. W celu uszczegółowienia treści pkt. 2 wskazujemy, że Administrator współpracuje w szczególności z następującymi odbiorcami:

  1. .............................................................

  2. .............................................................

  3. .............................................................

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również organu administracji publicznej jeżeli ujawnienie im Państwa danych następuje w trybie innym niż w ramach prowadzonego przed nimi zgodnego z prawem postępowania.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez wskazane poniżej okresy.

 2. Dane osobowe przetwarzany przez okres realizacji umowy, świadczenia usługi.

 3. W zależności od tego który z okresów jej dłuższy, po upływie okresu o którym mowa w pkt. 2 Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków archiwizacji dokumentów podatkowych i księgowych, albo okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa, albo

  2. w związku z mogącymi powstać z Państwa lub z naszej strony roszczeniami dotyczącymi wykonania umowy lub usługi Państwa dane osobowe przechowujemy również przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonej usługi lub umowy.

  3. jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody – przez czas do chwili odwołania tej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych

 1. Wskazujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu, na zasadach określonych w RODO:

  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych osobowych.

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 3. W celu realizacji poszczególnych praw oraz uzyskania na ich temat więcej wiadomości zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

Prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Informacje uzupełniające

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

 2. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

 3. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zasady stosowania plików Cookies, oprogramowania analitycznego

  1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies. Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu z którego Państwo korzystacie w chwili przeglądania naszej strony internetowej.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Do celów korzystania z Cookies zalicza się:

 1. dostosowanie zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, aktualizowana swoich informacji;

 4. wyświetlania i ograniczania liczby kontaktów z reklamą.

  1. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies dzielą się na trzy zasadnicze rodzaje:

 1. sesyjne (ang. session cookies) które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Na naszej stronie internetowej do tych plików zaliczają się:

.........................................

 1. stałe (ang. persistent cookies) przechowywane są w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Na naszej stronie internetowej do tych plików zaliczają się:

.........................................

 1. podmiotów zewnętrznych (ang. third parties cookies) to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm dostawców usług współpracujących z Administratorem. Pozwalają one dostosowywać np. reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Cookie z tej kategorii w Portalu są ustawiane przez następujące firmy: Facebook, Google.

Na naszej stronie internetowej do tych plików zaliczają się:

.........................................

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Mogą jednak Państwo dokonywać w każdym momencie modyfikacji ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych Administratora.

  2. Wiązujemy, że szczegółowe zasady zmiany ustawień plików Cookies, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej dostępne są pod adresami:

 1. Internet Explorer ™ - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 2. Mozilla Firefox ™ - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 3. Chrome™ - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 4. Opera ™ - https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 5. Safari™  - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane pliki Cookies podmiotów zewnętrznych do których zalicza się Cookies Facebook, a także innych portali społecznościowych.

 2. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali o których mowa w ust. 6. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich właścicieli tj.:

  1. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA,

  2. Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,

 1. Wskazujemy, że na naszej stronie internetowej będzie wykorzystywane oprogramowanie analityczne – Google Analytics. Dostawcą oprogramowania Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu funkcjonowania oraz przetwarzania danych przez Google Analytics:

  1. w związku z korzystaniem z Google Analytics nie przechowujemy, nie otrzymujemy i nie przetwarzany żadnego rodzaju Państwa danych osobowych,

  2. w związku z korzystaniem z Google Analytics uzyskujemy natomiast wiedzę dotyczącą: systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają, lokalizacji z której przeglądana jest nasza strona, czasu spędzonego na przeglądaniu naszej strony oraz kolejności przeglądania poszczególnych podstron.

  3. w przypadku potrzeby uzyskania większej wiedzy odnoszącej się do stosowanych w Google Analytics procedur bezpieczeństwa zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi pod adresem internetowym: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

  4. mają Państwo również możliwość zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w Twojej witrynie. O zasadach blokowania uprawnień Google Analytics można dowiedzieć się więcej pod adresem strony internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu

 1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:

  1. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);

  2. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);

  3. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);

  4. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);

  5. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;

  6. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;

  7. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;

  8. ataki typu Man in the middle;

  9. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);

  10. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi.

 1. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.